Regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Rząśnia

Jesteś tu: » Strona startowa » Regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Rząśnia

Zarządzenie Nr 20/2017

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 1 września 2017 r.

 

w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Rząśnia

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadza się regulamin dowożenia uczniów do placówek oświatowych Gminy Rząśnia

stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2.Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę dowozu uczniów, opiekunów

dowozów szkolnych w ramach zawartej umowy na ww. usługę, dyrektorów szkół na terenie Gminy Rząśnia oraz wszystkich uczniów korzystających z dowozu.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

                                                                 Wójt

                                                            mgr Tomasz Stolarczyk

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Rząśnia

  z dnia 1 września 2017 r.

 

Regulamin

 dowozu uczniów do szkół w Gminie Rząśnia

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół i przedszkoli jest Gmina Rząśnia.

§2. Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.

§3. Bezpłatnym dowozem objęci są uczniowie, których zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949) droga z domu do szkoły przekracza:

1.3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz dzieci 5-6 latki dojeżdżające do oddziałów przedszkolnych i przedszkola.

2. 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych (dotyczy również uczniów gimnazjum).

§4. Z dowozu o którym mowa w § 3 mogą korzystać uczniowie których odległość z domu do szkoły jest krótsza od określonej w § 3)  za zgodą organizatora dowozów.

§5. Dowóz dzieci, uczniów i młodzieży niepełnosprawnych reguluje ar. 39 ust. 4 ww. ustawy.

§6. Organizator dowozów w planie dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych.

Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko na wyznaczonych przez organizatora przystankach.

§7. Plan dowozów szkolnych oraz godziny odjazdu autobusu ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz kierownikiem GZO w Rząśni dopasowując go do tygodniowego planu zajęć uczniów.

Rozdział II

Obowiązki przewoźnika


§8. Obowiązkiem przewoźnika jest:

1. Terminowy dowóz uczniów do szkół.

2. Dowożenie uczniów wyłącznie autobusami sprawnymi technicznie.

3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie pojazdy używane do wykonywania usługi.

§9. W przypadku awarii autobusu zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt pojazdu zastępczego.


Rozdział III

Zadania opiekuna


§10. Opiekun autobusu szkolnego odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

1. Opiekun decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu uczniów z autobusu w ustalonych miejscach.

2. Opiekun podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Opiekun wraz z kierowcą zobowiązany jest podejmować działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

3. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

§11. Opiekun czuwa nad dziećmi wsiadającymi i wysiadającymi z autobusu.

1. Uczniowie wsiadają i wysiadają tylko przednimi drzwiami zajmują kolejno miejsca licząc od czoła pojazdu. Opiekun wysiada jako pierwszy i czuwa nad bezpiecznym opuszczeniem autobusu przez wszystkich uczniów.

2. Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce odpowiednio za ostatnim zajętym przez uczniów rzędem siedzeń, a w przypadku, gdy autobus jest pełen, opiekun zajmuje miejsce w ostatnim rzędzie siedzeń lub w takim miejscu, aby skutecznie monitorować przewożone dzieci i ich zachowanie.

§12. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów podczas przewozu oraz bezpośrednio po opuszczeniu przez dzieci autobusu. W tym celu zobowiązany jest każdorazowo wysiąść na przystanku i zabronić dzieciom przechodzenia przez jezdnię przed lub za autobusem. W razie potrzeby opiekun przeprowadza dzieci w bezpiecznym miejscu na drugą stronę jezdni. Podczas pobytu na drodze opiekun musi być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.

§13. W sytuacji, gdy uczeń nie stawi się w autobusie po zakończeniu zajęć, opiekun dowozu powiadamia wychowawcę świetlicy, który zgłasza nieobecność ucznia dyrektorowi szkoły.

§14.Opiekunowie są zobowiązani informować wychowawcę klasy o każdorazowym nagannym

zachowaniu przewożonego ucznia lub o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.

 

Rozdział IV

Uczniowie


§15. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie poleceń opiekunów i uwag kierowców. Dodatkowo wszyscy uczniowie korzystający ze szkolnego autobusu są zobowiązani do:

1. Przychodzenia na przystanek autobusowy pięć minut przed planowanym odjazdem autobusu.

2. Oczekiwania na spóźniający się autobus 45 minut w okresie letnim, gdy temperatury powietrza są dodatnie i 30 minut, gdy temperatury są ujemne, licząc od planowej godziny przyjazdu autobusu.

3. Zachowania szczególnej ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

4. Zajmowania w autobusie miejsc kolejno licząc od czoła autobusu nie zostawiając, pustych siedzeń.

5. Wysiadania w miejscu zamieszkania lub na przystanku najbliższym miejsca zamieszkania – wszelkie zmiany są uwzględniane przez opiekunów tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców.

6. Zgłaszania opiekunowi konieczności przejścia na drugą stronę jezdni.

§16. Uczniom korzystającym z autobusu szkolnego zabrania się:

1. Wsiadania lub wysiadania z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna.

2. Wstawania z miejsca, otwierania okien, zaśmiecania pojazdu.

3. Zachowywania się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących nim osób.

4. Prowadzenia rozmów z kierowcą.

5. Załączania urządzeń w autobusie bez szczególnie uzasadnionej przyczyny.

6. Niszczenia i demolowania siedzeń i pokrowców.

7. Stawania na schodkach i chodzenia po autobusie.

8. Rzucania plecakami lub innymi przedmiotami.


Rozdział V

Postanowienia końcowe


§17. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia dotyczące pozytywnego lub negatywnego zachowania uczniów.

§18. W przypadku powtarzających się negatywnego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu innych osób, uczeń, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców, zostanie pozbawiony prawa do korzystania z dowozów szkolnych.

§19. Dyrektorzy szkół na terenie Gminy Rząśnia mają obowiązek zapoznania z regulaminem

wszystkich uczniów korzystających z dowozów szkolnych oraz ich rodziców.

§20. Za zniszczenia wyrządzone przez uczniów w autokarze szkolnym odpowiadają:

1. Rodzice ucznia, który dopuści się wyrządzenia szkody.

2. Opiekun.